KONTROLL | KONTROLL – YBG

8. KONTROLL

 

Kvalitetssäkringen av ett byggprojekt bygger på att alla inblandade entreprenörer respekterar krav på fackmässighet samt genomför dokumenterade egenkontroller, på sitt utförda arbete. Det signerade dokumentet överlämnas till beställaren som kvittens på att samtliga ytor nu är färdiga. Genom dessa kontroller ökar möjligheten att eliminera sent upptäckta brister samt det extra arbete som uppstår när något har missats. Som ett första steg och hjälp i denna process har YBG tillfört checklistor som finns i slutet av respektive kapitel.

8.1 Generellt om egenkontroller 

Syfte: För att kunna göra en säker överlämning till nästa entreprenör som kan se att det utförda arbetet uppfyller ställda krav.

Ansvar: Du som ansvarar för det aktuella objektet är ansvarig för att egenkontroller genomförs och dokumenteras fackmässigt.

Omfattning: Avsyning under arbetets gång, avsyning av färdigt arbete, besiktning av referensytor, besiktning med beställare, garantibesiktning samt besiktning i samband med ev. reklamation.

Genomförande: Kontroller görs löpande under arbetet för att de kommande arbetsmomenten ska kunna fortsätta utan bakslag. Samtliga kontroller ska vara inplanerade i kontrollplanen. Om beställaren så önskar, ska besiktning göras tillsammans med beställaren, oavsett om det står inskrivet i planen.
Om referensytor eller referensrum utförts ska besiktning av dessa ske tillsammans med beställaren eller dennes ombud. Kontrollera de olika arbetsmomenten som är angivna i kontrollplanen, var för sig under arbetets gång. Kontrollera att resultatet motsvarar ställda krav och förväntningar före överlämnandet.

8.1.1 Dokumenterad egenkontroll

Att dokumentera är av största betydelse för att uppfylla krav på kvalitet i ett byggprojekt, för både beställaren och den ansvarige entreprenören. En säkerhet att i efterhand kunna påvisa resultatet efter ert uppdrag när det kommer till slutbesiktningen.

8.2 Egenkontroll byggnation 

Montering av stomme och gipsbaserade skivor innebär ett  antal olika moment och därför krävs flera egenkontroller.

8.2.1 Dokumenterad egenkontroll

YBG:s blanketter ”Egenkontroll byggnation” hittar du sist i den här skriften (även för nedladdning från YBG.nu)

De ifyllda och signerade egenkontrollerna ska arkiveras och kopior lämnas till beställaren.

Tänk på att entreprenörens ansvarstid är 10 år. Spara därför egenkontrollen för egen del ifall ansvarsfrågor uppstår under ansvarstiden.

8.3 Avsyning innan start

När målningsentreprenören tar över ett arbetsområde görs en avsyning innan start för att säkerställa att de ytor som ska bearbetas är färdiga och kommer att kunna uppfylla den ställda Q-klassen.

8.3.1 Avsyning innan spackling

Syfte: Att snabbt kunna starta spackling på ett godkänt underlag, så att arbetet kan utföras enligt kontrakt.

Ansvar: Entreprenör som ska utföra spacklingen.

Genomförande: Syna arbetsområdet för att klarlägga att hela området är färdigbyggt och att alla golvytor är framkomliga, väl avstädade och klara för skyddstäckning. Kontrollera gipsskivor och skarvar på alla ytor som ska spacklas så att kvaliteten överensstämmer med angiven Q-klass.

8.3.2 Avsyning innan målning

Syfte: Att kunna starta målning på ett godkänt underlag och veta att slutresultatet kommer att uppfylla kraven.

Ansvar: Entreprenör som ska utföra målningen.

Genomförande: Syna spacklingen för att säkerställa att den målade slutytan uppfyller kraven enligt kontraktet.

8.4 Egenkontroll spackling

Spacklingens egenkontroll är enkel men nödvändig.

8.4.1 Dokumenterad egenkontroll av spackling

Se YBG:s blankett: ”Egenkontroll spackling” som finns sist i den här skriften (samt för nedladdning från YBG.nu)
Den ifyllda och signerade egenkontrollen ska arkiveras.

8.5 Egenkontroll målning

Självklart måste även målningsarbetet dokumenteras. När denna egenkontroll är utförd kan slutbesiktning med beställaren göras.

8.5.1 Dokumenterad egenkontroll av målning

YBG:s blankett: ”Egenkontroll målning” finns sist i den här skriften (samt för nedladdning från YBG.nu)
Den ifyllda och signerade egenkontrollen ska arkiveras.

8.6 Reklamationer

Vid klagomål/fel på de produkter som omfattas i YBG ska alltid en egenkontroll samt kontrollplan kunna påvisas för att ärendet ska kunna behandlas som en reklamation.
Respektive tillverkare/leverantör har rätt enligt YBG att avvisa en reklamation om egenkontroll samt kontrollplan ej kan visas.

 

AllEscortAllEscortAllEscort