OM YBG | OM YBG – YBG

OM YBG

Den ekonomiska föreningen YBG är en Branschförening och består av många engagerade aktörer inom området Yrkesmässig Behandling av Gipsbaserade skivor.

Ändamålet med föreningen är att ge råd och rekommendationer avseende kontroll, montering och ytbehandling av gipsbaserade skivmaterial, från beställarled till slutförbrukare.

Sedan 1999 har föreningens medlemmar samverkat för en bredare kunskap och högre kvalitet.
Den viktigaste uppgiften för YBG är att samordna och skapa större möjlighet för materialtillverkare, föreskrivande konsulter samt entreprenörer att samarbeta för en hög byggnadsteknisk kvalitet och att säkrare uppnå den kvalitet av väggar och tak som beställaren förväntar sig.

YBG blev inskrivet som rekommendation i RA Hus 11 för att underlätta för projektörer att föreskriva lättväggar av gipsbaserade skivmaterial.

Målet är att branschrådets anvisningar om Q-klasser ska verka som rekommendationer i samtliga led i byggprocessen, för att nå ett fullgott slutresultat, samt som ett komplement till branschgemensamma material- och byggbeskrivningar (AMA Hus, kapitel KB och LC).

YBG:s råd gäller alltså alla som hanterar, bearbetar och yrkesmässigt arbetar med gipsbaserade skivor.


Medlemmar i Branschrådet YBG ekonomisk förening, är företag inom följande områden:

  •  gipsbaserade skivor
  •  spackel
  •  färg
  •  tapeter
  •  branschorganisation

Aktuella kontaktuppgifter till medlemmarna  (LÄNK TILL MEDL ybg.nu)

Omfattning

I denna skrift används uttrycket ”gipsbaserade skivor” och avser både kartongklädda gipsskivor tillverkade enligt SS-EN520 samt fibergipsskivor tillverkade enligt SS-EN15283.
Vid behov påtalas skillnaderna mellan dessa två skivor (GIPS/FIBER) här i skriften.

YBG ska ses som ett arbetsredskap för yrkesmässig behandling av gipsbaserade skivor för att uppnå den kvalitet som föreskrivs.
AMA Hus är branschens minimikrav och YBG följer dessa krav med förtydliganden och skärpta anvisningar för att kunna beställa, projektera och utföra väggar och tak med en tillfredsställande hög kvalitet som slutresultat.

YBG:s branschregler omfattar yrkesmässig hantering, montering och behandling av gipsbaserade skivor på invändiga tak och väggar i torra utrymmen, inte utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt, ej heller ytbehandling av akustikgipsskivor.

YBG:s branschregler följer gällande myndighetskrav (BBR) och branschgemensamma material- och arbetsbeskrivningar (AMA Hus).

Varför denna skrift

Syftet med denna skrift är att föra ut information om vilka konstruktioner och ytbehandlingar som är lämpliga att föreskriva, vilket resultat som kan förväntas, samt hur ytbehandlingen ska utföras.

En förutsättning för att uppnå föreskriven yta är att följa respektive leverantörers anvisningar samt de rekommendationer och materialangivelser som YBG ger i denna skrift.

Eftersom material, arbetsmetoder och krav förändras har YBG ansett det angeläget att föra ut kunskap på området ytbehandling av gipsbaserade skivor.

Egenkontroll>>